Steenmeijerstraat 4

Op deze pagina staan een aantal artikelen met betrekking tot de problematiek rond het gebouw op de Steenmeijerstraat 4:

Het vervolg op eerdere berichten inzake Steenmeijerstraat 4:

13-03-2021, update: Beste buurtbewoners,

Helaas is het ons (nog) niet gelukt de gemeente, het RIBW en de projectontwikkelaar op andere gedachten te brengen.

Ondanks de vele gesprekken telefoontjes, mailtjes, persaandacht, politieke lobby, handtekening actie , Sinterklaas actie en een spandoek zijn we gedurende ruim een half jaar nog geen stap verder gekomen om de voorgenomen plannen van het RIBW af te wenden of zelfs niet minimaal om te buigen.

Ook het indienen van de diverse zienswijzen, door velen van ons, op de de omgevingsvergunning heeft niet mogen baten. We zijn enorm teleurgesteld hoe er met ons als buurtbewoners wordt omgegaan door de diverse partijen.

We hebben besloten, ook gezien de bestede tijd en de negatieve energie die het ons gekost heeft,  om als belangengroep te stoppen met onze activiteiten. Dit wil niet zeggen dat we strijd als individu staken.

We roepen ieder individu op om zoveel mogelijk de ontwikkelingen zoveel mogelijk zelf te volgen en acties te nemen. Het belangrijkste op dit moment is, wat jullie zelf kunnen doen, bezwaar indienen bij de gemeente tegen de verleende vergunning, dit is ook wat wij zelf doen.

We sluiten deze mail af met door iedereen te bedanken die ons hebben gesteund en in het bijzonder Claar Grooten en Jeanet Nijhof die voor ons belangrijke bijdrages hebben geleverd in onze strijd.

Met vriendelijke groet, de belangengroep, Jos Scholten , Thijs Stegeman en Arie Driessen.

De voorgaande berichten en artikelen over deze kwestie kun je vinden op deze pagina: Klik hier.

Beste buurtbewoners,

Opnieuw een mooie artikel in Tubantia.

PVV Hengelo in de bres voor inwoners Woolder Es: ‘communicatie rammelt aan alle kanten’ | Hengelo | tubantia.nl

Met dank aan onze buurtbewoonster Jeanet Nijhof

Met Vriendelijke groet, de belangengroep, Jos Arie en Thijs

-o-o-o-o-

Beste buurtbewoners,

Vanmorgen zijn we persoonlijk gebeld door wethouder Bas van Wakeren.

Hij deelde ons mee dat het voltallige college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen aan het RIBW / projectontwikkelaar. Dit is een zware tegenvaller. We moeten helaas concluderen dat ondanks alle acties, pers berichten/aandacht, gespreken, lobby’s en diverse e-mails sinds september, we geen enkel succes (ook geen kleine toezeggingen) hebben kunnen behalen, niet bij de bij Gemeente, projectontwikkelaar, toekomstige eigenaar (Sectie5) of het RIBW.

We zullen ons als belangengroep moeten gaan beraden hoe we het vervolgtraject verder willen in gaan. Wat al wel duidelijk is dat het nu een meer juridisch proces moet gaan worden. We moeten echter nog wel alle antwoorden op de zienswijzen ontvangen. Op basis van de verleende vergunning en de antwoorden op de zienswijzen kan de volgende stap zijn;  bezwaren indienen bij de gemeente. We wachten nog even de antwoorden op de zienswijzen af om verdere plannen te bespreken.

Met vriendelijke groet, de belangengroep, Jos, Thijs & Arie

-o-o-o-o-

18-01-2021, update:Beste Buurtbewoners,

Vandaag hebben we een bericht ontvangen van de gemeente ontvangen dat het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen is uitgesteld.

De uiterste datum dat de gemeente een besluit moet nemen is vastgesteld op 3 maart 2021.

Een besluit kan eerder genomen worden.

De verlenging zegt nog niets over de mogelijke uitkomst maar wel over de hoeveelheid werk die nodig is om een besluit te nemen. (omvang van de aanvraag en de ingediende zienswijzen)

De bij de gemeente ingediende documenten bij de vergunning aanvraag zijn te vinden op de website van de gemeente,  zie voor meer info de website van de gemeente  www.hengelo.nl/steenmeijerstraat.

Voor alle duidelijkheid: Voordat er een besluit genomen wordt kunnen er nog steeds zienswijzen worden ingediend bij de gemeente op de plannen. Zie voor meer info hierover de website van de gemeente voor de mogelijkheden via deze link: Zienswijze ruimtelijke plannen Hengelo.

De zienswijze dient door de gemeente behandeld worden voordat er een besluit wordt genomen. De Indiener moet hierover worden geïnformeerd. Na een eventuele verlening van de vergunning kunnen er bezwaren ingediend worden.

Onze oproep: Stuur de zienswijze vooral tijdig in, dus zo spoedig mogelijk in.

Tevens zijn we benaderd door de projectontwikkelaar Rob Olymulder om te overleggen over de terreininrichting. Details zijn nog niet bekend maar we trachten de direct belanghebbenden op de hoogte te houden en er bij te betrekken .

Met vriendelijke groet, de belangengroep,

Jos, Thijs en Arie.

-o-o-o-o-
23-11-2020: Beste buurtbewoners,

Op dit moment dienen we als belangengroep diverse WOB (Wet op Openbaar Bestuur) verzoeken in bij de gemeente. Hiermee proberen we zoveel mogelijk documenten op te vragen en de gemeente onder druk te zetten Tevens zijn we bezig een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Dit doen we op persoonlijke titel. Het is van belang dat ieder voor zich de zienswijzen indient.

Op de website van de gemeente Hengelo kan je lezen hoe dit moet: Zienswijze ruimtelijke plan(nen) (hengelo.nl)

Zie ook: http://www.bezwaar-en-beroep.nl/bestuursrecht/zienswijze-bij-uitgebreide-openbare-voorbereidingsprocedure/

We zullen onze zienswijze delen in onze buurt mail.

Na de zienswijzeperiode en het verlenen van de omgevingsvergunning, volgt de bezwaarperiode.

Hier komen we t.z.t. nog op terug.

Beide stappen, zowel zienswijze als bezwaar indienen, zijn nodig om op termijn eventuele persoonlijke planschade te kunnen claimen bij de gemeente.

Planschade is de waardevermindering van het woonhuis a.g.v. het verlenen van een omgevingsvergunning.

Voor diegene die het gemist hebben hierbij het artikel in TC Tubantia. Wat ons betreft precies de spijker op z’n kop. https://www.tubantia.nl/hengelo/kwetsbare-mensen-in-hengelose-woonbuurten-alles-staat-en-valt-met-communicatie~add52261/

Met vriendelijke groet,

Thijs, Arie en Jos.

-o-o-o-o-

Beste buurtbewoners, Hierbij een korte update 20-11-2020:
Inmiddels is er bevestigd dat er woensdag 18-11 door een aantal raadsleden van diverse partijen vragen worden gesteld in de raadsvergadering over de plannen. De vergadering is om 19.30 u live te volgen (of later te bekijken) op : https://www.youtube.com/user/GemeenteHengeloOV/
Zoals reeds bekend hebben we contact gezocht met de pers: zowel Tubantia en RTV Oost hebben en gaan hier aandacht aan besteden.
Verder is het een aantal buurtbewoners niet ontgaan dat we als belangengroep dinsdag RTV oost op bezoek hebben gehad. Woensdag 18-11 wordt zowel op radio als op TV ons interview uitgezonden.
Verder vindt er komende donderdagavond nog een informatiesessie plaats met enkele buurtbewoners.
Inmiddels hebben wij een kopie van de aanvraag bemachtigd voordat de gemeente de publicatie van ontvangst heeft afgerond.
We zijn nog aan het nadenken hoe we kunnen omgaan met het indienen van een zienswijze en het bezwaar maken tegen het eventueel verlenen van een afwijking op de omgevingsvergunning.
Met vriendelijke groet,
De Belangengroep

-o-o-o-o-

Op 10-11-2020 publiceerde TC Tubantia dit (premie-)artikel: https://www.tubantia.nl/hengelo/br-hengelose-wijk-woolderes-ernstig-bezorgd-over-komst-psychisch-kwetsbare-clienten~ab087d74/

-o-o-o-o-

Handtekeningen actie voormalig Carintpand Steenmeijerstraat 4

De komst van het RIBW (Regionale Instelling Begeleid Wonen) in het pand aan de Steenmeijerstraat 4 is geen goed idee. Onder dit motto is de belangengroep van de Steenmeijerstraat een handtekeningen actie in de wijk gestart tegen de komst van 25 woonunits voor 24-uurs zorg aan psychisch kwetsbare mensen van het RIBW. Benadrukt blijft dat de buurt niet tegen zorg in de wijk/in het pand Steenmeijerstraat 4 is; maar wel tegen deze vorm van zorg waarbij leefbaarheid en veiligheid in het geding komen. In de nabijheid van de Woolder Es zijn al veel diverse zorginstellingen en scholen gevestigd , ons inziens wordt er een onevenredig groot beroep gedaan op onze kleine wijk. Daarnaast zijn de voorzieningen in de Woolder Es minimaal. Al met al reden voor de belangengroep om deze handtekeningen actie te starten. Met veel hulp van een aantal buurbewoners zijn er al flink van handtekeningen gezet. Maakt u zich ook zorgen over de komst van het RIBW, dan kunt u ook uw handtekening zetten. Bij de snackbar aan de Woolder Es weg en bij de fysiotherapie Wooldersteen liggen lijsten waarop u uw handtekening kunt zetten. Samen sterk voor een veilige, leefbare, sociale en zorgzame Woolder Es. Namens de belangengroep, Bea Driessen Info.steenmeijerstraat@gmail.com

-o-o-o-o-

Als doorgeefluik van gebeurtenissen in onze buurt publiceren wij de onderstaande brief:

“”””””Informatiebrief ontwikkelingen Steenmeijerstraat 4.

Beste wijk-/ buurtbewoners,

Middels dit bericht worden de bewoners van de Woolder Es geïnformeerd over het volgende:

Het pand aan de Steenmeijerstraat 4, waar voorheen Carint gevestigd was en nu nog de fysiotherapie Wooldersteen, is verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze projectontwikkelaar wil het pand verbouwen en gereed maken voor 25 cliënten van de RIBW groep Overijssel. Het RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) biedt 24/7 drempelloze ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen.

Dit betekent dat de fysiotherapie gaat verdwijnen en er in de Woolder Es nog een instelling voor maatschappelijke zorg/beschermd wonen bij komt, naast de instellingen die wij al bij ons in de naaste omgeving hebben, denk hierbij b.v. aan het Gezondheidspark, het Woolde, en de woonvoorzieningen voor jongeren op de hoek van de Deldenerstraat (WOPIT).

Uiteraard verdienen alle mensen die zorg nodig hebben een goede plek in onze samenleving, maar er is zorg bij de omwonenden. Nog eens een  groep van 25 kwetsbare mensen, in een wijk met weinig voorzieningen, doet een grote aanslag op het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid in de Woolder Es.

Helaas lijkt het erop dat de gemeente niet veel moeite doet om de belangen van de wijkbewoners te onderzoeken. Een goed en inhoudelijk gesprek met de gemeente en haar wijkbewoners over de  (betere) invulling van het pand kan ten goede komen aan de hele wijk en bijdragen aan een veilige en leefbare Woolder Es.

Om de plannen van de projectontwikkelaar/RIBW te realiseren is er een bestemmingsplanwijziging nodig.

Bij deze een oproep aan de bewoners van de Woolder Es om de berichtgeving voor de aanvraag goed in de gaten te houden en zo nodig een zienswijze in te dienen en later bezwaar aan te tekenen tegen de wijziging van het bestemmingsplan.

Voor een melding dat de aanvraag wordt ingediend kunt u zich aanmelden bij https://www.overheid.nl/overuwbuurt  of wekelijks het Hengelose weekblad in de gaten houden.

De Woolder Es verdient het om leefbaar en veilig te blijven.””””””

(De afzender is bij ons bekend).

Deze pagina is bijgewerkt op 18-04-2021. fb.

Weergaven: 555